A prostituáltak részére kiadandó orvosi igazolásról

szóló 41/1999. (IX. 8.) EüM rendelet


A szervezett bűnözés, valamint az azzal összefüggő egyes jelenségek elleni fellépés szabályairól és az ehhez kapcsolódó törvénymódosításokról szóló 1999. évi LXXV. törvény (a továbbiakban: Szbt.) 62. §-ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:
1. § (1) Az Szbt. 4. § e) pontja szerinti prostituált által kezdeményezett orvosi vizsgálat elvégzésére és erről orvosi igazolás kiállítására bőr-nemibeteg gondozó egészségügyi szolgáltató (a továbbiakban: Intézet) jogosult azzal, hogy a laboratóriumi szűrővizsgálatokat (a továbbiakban: szűrővizsgálat), ha szűrővizsgálatokról külön jogszabály így rendelkezik, az ott meghatározott intézmények végzik el.
(2) Az (1) bekezdés szerinti vizsgálat elvégzését a prostituált - személyazonosságának igazolása mellett - kezdeményezi az Intézetnél.
(3) Az orvosi igazolást az Intézet az orvosi vizsgálaton való megjelenéstől számított 10 munkanapon belül adja ki.
(4) A különböző vizsgálati módszerekről és ezek térítési díjáról a prostituáltat tájékoztatni kell, és az általa választott módszerrel kell a vizsgálatot elvégezni.
2. § (1) Az orvosi vizsgálat a
a) (2) bekezdés a)-b) pontjában felsorolt fertőzések megállapítására vagy kizárására irányuló klinikai vizsgálatot, illetve
b) (2) bekezdésben meghatározott fertőzések felderítésére irányuló szűrővizsgálatot
foglalja magában.
(2) A szűrővizsgálat során
a) vérbaj (syphilis),
b) kankó (gonorrhoea),
c) HIV,
d) szexuális úton terjedő chlamydia, továbbá
e) hepatitis B
fertőzés megállapítására irányuló vizsgálatokat kell elvégezni.
(3) Amennyiben hepatitis B fertőzés ismételt vizsgálattal sem igazolható, a fertőzés megelőzése érdekében a prostituált saját kérésére és költségére védőoltásban részesül. A védőoltás eredményességének bizonyítottsága esetén hepatitis B fertőzésre irányuló további szűrővizsgálat nem szükséges.
(4) A (2) bekezdésben meghatározott szűrővizsgálat, valamint a (3) bekezdésben meghatározott védőoltás elvégzésére külön jogszabály rendelkezései az irányadók.
(5) A szűrővizsgálat eredményét a szűrővizsgálatot elvégző intézmény a vizsgálati minta beérkezésétől számított 7 munkanapon belül megküldi a vizsgálatot kérő Intézetnek.
(6) A (2) bekezdés b) pontja szerinti vizsgálat négy testnyílásból levett minta vizsgálata útján történik.
3. § (1) Ha a prostituáltnál az elvégzett orvosi vizsgálat alapján a 2. § (2) bekezdésében felsorolt fertőzések egyike sem mutatható ki, részére az Intézet - figyelemmel a 1. § (3) bekezdésére - kiadja a melléklet szerinti orvosi igazolást.
(2)
(3) Pozitív vizsgálati eredmény esetén az Intézet az orvosi igazolás kiállítását megtagadja.
(4) Az orvosi igazolás a személyazonosságot igazoló okmánnyal együtt érvényes.
4. § A 2. § (1) bekezdésének a) pontjában, valamint a 2. § (2) bekezdésében meghatározott orvosi vizsgálatok eredményét tartalmazó orvosi igazolás a kiállításától számított 3 hónapig használható fel.
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba azzal, hogy a hatálybalépésétől számított 30 napon belül vizsgálatra megjelenők számára az igazolást az Intézet legkésőbb 25 napon belül adja ki.Melléklet a 41/1999. (IX. 8.) EüM rendelethez

Bőr- és Nemibeteg-gondozó egészségügyi szolgáltató
.............../.......... szám

ORVOSI IGAZOLÁS

Családi név: ...........................................................................................................................................
Utónév: ..................................................................................................................................................
Születési hely, idő: ................................................................................................................................
Lakó- és tartózkodási hely: ...................................................................................................................
Személyazonosságot igazoló okmány és száma: ..................................................................................
A prostituáltak részére kiadandó orvosi igazolásról szóló 41/1999. (IX. 8.) EüM rendelet 2. §-a (2) bekezdésében felsorolt fertőzések nem mutathatók ki.
A vizsgálat időpontját követően a fertőzés lehetősége nem zárható ki.
Ez az igazolás a kiállítástól számított 3 hónapig használható fel.

..........................................................
(kiállítás helye, ideje)

..........................................................
az intézet orvosa


 
logo
  a prostitúció visszaszorításáért
(C) copyright: Minden jog fenntartva - All rights reserved
Nyitóoldal