Három miniszter a prostitúció visszaszorításáért

Kormánytagok levelei a Prostitúció Nélküli Magyarországért Mozgalomnak

Lévai Katalin és Kiss Péter levele Kökény Mihány levele
Lévai Katalin és Kiss Péter levele


Esélyegyenlőségi tárca nélküli Miniszter
1051 Budapest Vigadó u. 6. Telefon: (+36 1) 2354510,
2354520 Telefax: (+36 1) 2354505


Iktatószám: XXIII-2925-2/2003.
Kérjük, hogy válasz esetén szíveskedjen
levelünk számára hivatkozni!

Prostitúció Nélküli Magyarországért Mozgalom


Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Kiss Péter úrral, a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszterrel egyetértésben a következő álláspontot alakítottuk ki az Önök levelével kapcsolatban:

Örömmel fogadjuk a Prostitúció Nélküli Magyarországért Mozgalom kezdeményezését, hiszen e sok neves szakembert felvonultató mozgalomban partnerre találhatunk a prostitúció elleni hatékony küzdelemben.

Ezzel a területtel a kormányzaton belül az Esélyegyenlőségi Kormányhivatal foglalkozik, amely eddigi rövid fennállása alatt a következőket tette:

- egyetemi és főiskolai szintű szociális munkás képzéssel foglalkozó felsőoktatási intézmények tanszékeit kérte fel, hogy dolgozzanak ki egy a prostituáltakkal dolgozó utcai szociális munkások képzését elősegítő tananyagot,
- támogatásáról és együttműködéséről biztosította a Nemzetközi Migrációs Szervezet hazai irodáját a nemzetközi nőkereskedelem elleni programjaiban, és különösen egy a prostitúcióból menekülni szándékozó nők számára létesítendő menedékház felállításában (ilyenek nem csak az Európai Unió tagállamaiban, de a hozzánk hasonló helyzetben lévő szomszédos közép-kelet-európai államokban is szép számmal vannak),
- támogatta a "Kiút-Veled" Egyesület kutatómunkáját, amelyet a prostituáltak körében végez.
- húsz évnyi késedelem után végre kiadta a nőkkel szemben alkalmazott hátrányos megkülönböztetések minden formájának kiküszöböléséről New Yorkban, 1979-ben kötött és Magyarországon az 10./1982. sz. tvr-rel kihirdetett Egyezmény, a CEDAW magyar szövegét az Egyezményhez fűzött általános ajánlásokkal, a Magyarországnak szóló bizottsági értékelésekkel és ajánlásokkal, valamint a 2001-ben törvénnyel kihirdetett Kiegészítő Jegyzőkönyvvel, s más ENSZ anyagokkal együtt. Ezek a dokumentumok, széles körben való megismertetésük és remélt alkalmazásuk révén, nagyban elősegíthetik a nőket érő hátrányok kiküszöbölését, a prostitúció jelensége mögött lévő okok visszaszorulását.

Az Esélyegyenlőségi Kormányhivatal tervezi továbbá:

- Krízis-kezelő központok felállításának támogatását (egy kísérleti krízis-kezelő központot még az idén meg kívánunk nyitni), amelyek az erőszak áldozatait, a veszélyeztetett csoportokat hivatottak támogatni.
- Javaslatot dolgoz ki a prostitúcióra vonatkozó társadalomtudományi kutatások megindítására, hogy a jelenség szakigazgatási szintű kezelését a minden valóságalapot nélkülöző hiedelmek helyett megfelelően gyűjtött és elemzett adatokra lehessen építeni.
- Fel kívánja hívni a döntéshozók figyelmét arra, hogy a prostitúció bármilyen legalizálása csak a nők és gyermekek brutális kizsákmányolásában érdekelt bűnözői körök érdekeit szolgálhatja.

Összhangban az Európai Unió és az Európa Tanács legfrissebb határozataival és előírásaival, az Esélyegyenlőségi Kormányhivatal fontolóra veszi olyan törvényi módosítások előkészítését, amelyek eredményeként lehetőség nyílik a szervezett bűnözői körök tevékenységének felgöngyölítésére, a prostitúcióba vont személyek sértettként és védett tanúként kezelésére a büntetőeljárásban, s amelyek eredményeként nagyobb figyelem fordítódik a megelőzésre és a rehabilitációra. A javaslatok előkészítése során meg fogjuk vizsgálni, miként lehetne a közvélemény igényének megfelelő védett övezetek határainak betartása érdekében - a New York-i Egyezmény értelmében áldozatként kezelendő, a prostitúcióba általában kényszer hatására belekerülő prostituált helyett - a prostitúciós szolgáltatást egészen bizonyosan önkéntesen felkereső kliensek lehetőségeinek korlátozásával fellépni.

Tisztelt Hölgyeim és uraim!

Biztosíthatjuk Önöket arról, hogy az Esélyegyenlőségi Kormányhivatal döntés-előkészítő munkája során figyelembe fogja venni véleményüket és számít alkotó együttműködésükre.

Budapest, 2003. október 31.

Üdvözlettel

Dr. Lévai Katalin
Kökény Mihány leveleEgészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium
Miniszter

ikt.sz.: 43852-1/03-0014


A Prostitúció Nélküli Magyarországért Mozgalom
részére


Tisztelt Tagok!

Köszönöm, hogy eljuttatták részemre a prostitúció felszámolásával kapcsolatos kéréseiket, javaslataikat. A levelükben felvetett problémákkal kapcsolatban szíves tájékoztatásul küldöm az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium mellékelt állásfoglalását.

További eredményes munkát kívánok Önöknek!

Budapest, 2003. november 11.

Üdvözlettel:

Dr. Kökény MihályTisztelt Prostitúció Nélküli Magyarországért Mozgalom

Egyetértünk a Mozgalom által írt levélben szereplő állítások súlyosságával. Annak érdekében, hogy hazánkban a prostituáltak között egyre kevesebb számban forduljon elő a gyenge családi és társadalmi kapcsolatokkal rendelkező, illetve a gyermekvédelmi gondoskodásból kikerülő fiatal, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény iletve végrehajtása többek között a következő ellátásokat, szolgáltatásokat biztosítja az érintettek számára:

- Rendszeres gyermekvédelmi támogatás, melynek célja a szociálisan hátrányos helyzetben lévő családok anyagi támogatása.
- Otthonteremtési támogatás a gyermekvédelmi gondoskodásból nagykorúvá válásával kikerülő fiatal felnőtt részére. A támogatás célja, hogy az átmeneti vagy tartós nevelésből kikerülő fiatal felnőtt lakáshoz juttatását, tartós lakhatása megoldását elősegítse.
- A gyermekjóléti szolgáltatás feladata többek között a gyermekkel és családjával végzett szociális munkával a gyermek problémáinak rendezése, a családban jelentkező működési zavarok ellensúlyozása, családi konfliktusok megoldásának elősegítése.
- Családok átmeneti otthona többek között befogadja a védelmet kereső szülőt és gyermekét, a válsághelyzetben lévő bántalmazott anyákat.

Különböző prevenciós programok támogatása (anyagi, erkölcsi) keretében (lásd: kiadványok, konferenciák, esetkezelések) segítjük a témát felkaroló civil szervezetek tevékenységét is.

A prostitúció kezelése és visszaszorítása az érintett ágazatok hosszú távú együttműködésével valósítható csak meg, melyre egyértelműen megvan a kormányzati szándék.


 
logo
  a prostitúció visszaszorításáért
(C) copyright: Minden jog fenntartva - All rights reserved
Nyitóoldal