A venerikus betegségek terjedése Budapesten és a prostitutio.

Előadás a Budapesti Kir. Orvosegyesület 1895. III. 2-án tartott rendes ülésén

Megjelent: Az Orvosi Hetilap Közegészségügyi és Törvényszéki Orvostan c. mellékletében (O.H., 1895. 33. oldal)

"A prostitutio a venerikus bántalmak legfőbb terjesztője és a prostitutio rendszabályozása az, a melynek a venerikus bántalmak csökkentésére a legnagyobb befolyása és jelentősége van"; ez egy axioma, mélyen tisztelt kartársak, melynek helyessége manapság, az abolitionistákat kivéve, a kik egyes országokban, sajnos, igen is számba vehető pártot képeznek, a melynek már több helyen sikerült a leghathatósabb közegészségügyi intézkedéseket hatályon kívül helyezni, sőt a prostitutio rendszabályozását megszüntetni, vagy legalább behatolva a közvéleménybe, a hatóságok tevékenységét többé-kevésbé megbénítani; de a mely nálunk, hála fajunk józanságának, mélyebb gyökeret verni sohasem tudott és - bizton remélem - nem is fog; a mely axioma helyessége, tehát az abolitionistákat kivéve, úgy a tudományos világban, mint az érdekelt hatóságok részéről általánosan el van ismerve, a melyet ennélfogva önök előtt, mélyen tisztelt kartárs urak, hosszasabban fejtegetni, vagy plane bizonyítani annál feleslegesebb, mert hisz ebben örvendetes módon, mindnyájan egyetértünk nemcsak: hanem intéző köreink ezen tudattól áthatva és a prostitutiónak mint társadalmi életünkbe mélyen belenyúló és közegészségi tekintetben elsőrangú tényezőnek fontosságát felismerve, igyekeztek annak rendszabályozását lehetőleg korán és a többi modern államokhoz többé-kevésbé hasonló módon keresztül vinni. [34. oldal]

Láttuk, hogy 1893-ban majdnem 3-szor annyi, 1894-ben pedig több mint háromszor annyi venerikus férfi volt kezelés alatt, mint venerikus nő; megjegyzem azonban, hogy itt a venerikus nők között a venerikus prostituáltak is bennfoglaltatnak, a melyeket, ha a prostitutiónak a venerikus betegségek emelkedésére való befolyását akarjuk tanulmányozni, tulajdonképpen nem lenne szabad ide számítani [ők kötelezően, tehát teljes körűen benne vannak az adatban - Betlen Anna megjegyzése].

Második conclusióm tehát, hogy a venerikus bántalmakban sokkal több férfi mint nő betegedett meg, még a prostituáltakat [is] beszámítva.

[A szerző, az egészségügyi statisztika módszertani problémáin vitatkozva kétféle táblázatban foglalja össze a "venerikus" (nemi) betegségekben szenvedők számát, illetve a népesség egészéhez viszonyított arányának helyes becslését:]

eredeti statistikaátjavitott statistika
18938499 fi3225 nő7555 fi 3203 nő
189411986 fi3042 nő9362 fi3197 nő


... de az orvosi vizsgálat a prostitutio látogatóiban mégis, hogy ugy mondjam, bizalmat gerjeszt; és a könnyű és olcsó hozzáférhetőség mellett ez is egy oka annak, hogy a mit említék, hogy t.i. a nyilvános prostitutio összehasonlíthatatlanul jobban kihasznált, mint a titkos, és pedig a dolog természeténél fogva elsősorban a bordélyos és csak azután következik a magánosan lakó prostitutio.

... Hogy milyen szoros összefüggés van a kihasználás, a cohabitatio gyakorisága és a venerikus bántalmak %-nak a kéjnők számához való emelkedése között ..., mutatják külföldi statistikák, így pl. a Commenge-féle, mely szerint Párisban, hol a bordélyos kéjnők minden héten, a magánosan lakók minden 14 napban lesznek vizsgálva, a megvizsgált kéjnők között több bordélyos, mint magánosan lakó volt venerikus... [39. oldal]

Az első pont, a mely nézetem szerint okvetlenül megváltoztatandó [t.i. a vonatkozó szabályrendeletben], ha az orvosrendőri intézmény szinvonalát emelni akarjuk, az, hogy az orvosi vizsgálat díját maga a kéjnő fizeti. [39. oldal]

Azon statistikák is: a melyek pl. Angolországban a "contagious diseases act" előtt, alatt és azután készültek, azt bizonyítják, hogy az orvosrendőri vizsgálatok a kankós bántalmak miatt kórházba küldött prostituáltak számát egyáltalán nem befolyásolják [úgy érti, hogy oly gyenge a vizsgálat szakmai színvonala, hogy nem múlik rajta semmi. - Betlen Anna megjegyzése]. [40. oldal]


 
logo
  a prostitúció visszaszorításáért
(C) copyright: Minden jog fenntartva - All rights reserved
Nyitóoldal